Op maandagavond 20 januari 2020 zal de 28ste Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het clubhuis aanvang 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

01 – Opening van de vergadering door de voorzitter
02 – Agenda (voor eventuele wijzigingen of aanpassingen)
03 – Instelling stembureau (voor eventuele stemmingen)
04 – Ingekomen stukken
05 – Notulen jaarvergadering d.d. 4 februari 2019
06 – Financieel jaarverslag penningmeester
07 – Verslag kascontrole commissie
08 – Decharge Bestuur voor het gevoerde beleid 2018/2019
09 – Verkiezing bestuursleden
—— Kephern Fuller – Algemeen Bestuurslid
—— Ricardo Hemmen – Jeugdvoorzitter / Commissarisjeugd
10 – Statutair aftredend is de heer: Rob Veenendaal / Rob stelt zich wederom herkiesbaar.
11 – Verkiezing kascontrolecommissie
12 – Begroting 2019/2020 (financieel verslag wordt op de vergadering uitgereikt)
13 – Vaststelling contributie 2020/2021
14 – Overige mededelingen van het Bestuur
15 – Rondvraag
16 – Sluiting