Beste sportvrienden,

Het zal een ieder inmiddels duidelijk zijn dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt door de amateurs van Nederland. De sportparken zijn tot minimaal 28 april 2020 hermetisch afgesloten. Of deze maatregel wordt verlengd, horen wij op 21 april 2020.
Persoonlijk denk ik dat het een verstandige beslissing is, want je gezondheid staat tenslotte voorop!

Puur sportief gezien is het staken van de competities vervelend voor een aantal elftallen die wellicht uitzicht hadden op een kampioenschap. Kijk in deze naar ons eerste zondag elftal, dat in de vierde klasse E nog aan kop stond.
Echter ook hier dient het sportieve aspect te wijken voor onze gezondheid! Het is zoals het is en veel belangrijker is dat we allemaal gezond blijven!

Dat het echter ook negatieve effecten heeft op het verenigingsleven is evident. Al onze kosten zoals onder andere de energienota’s, de nota’s voor veldhuur, abonnementen op internet, telefoon, bewaking en salarissen van medewerkers lopen, ook in de maanden dat er geen activiteiten zijn bij de vereniging, voorlopig normaal door. Een zeer substantieel deel van onze inkomsten, de kantine opbrengsten, zijn geheel weggevallen en iedereen die de moeite heeft genomen om onze cijfers tijdens de laatste algemene ledenvergadering te bestuderen, zal weten dat het ontbreken hiervan ons in ernstige liquiditeitsproblemen zal brengen of inmiddels heeft gebracht. Het brengt zelfs de continuïteit van de vereniging in gevaar! De maanden dat wij nu gesloten moeten zijn, zijn dan daarnaast ook veelal de maanden met de meeste kantine opbrengsten (mooi weer, barbecueën, toernooien e.d.).
Het is daarom dat wij, als hoofdbestuur van de vereniging, een dringend verzoek willen richten aan die leden die hun contributieverplichtingen nog dienen na te komen en waarvoor òf door Club Collect dan wel het Incassobureau Florijn (nog) geen betaalafspraken zijn gemaakt, om PER DIRECT tot betaling over te gaan. Immers, u bent bij aanvang van het seizoen de verplichting aangegaan om verschuldigde contributie te voldoen en gelukkig heeft een heel groot deel van onze leden inmiddels ook aan zijn of haar verplichtingen voldaan. Overigens willen wij voor hen die zelf in grote financiële problemen dreigen te raken of al zijn geraakt, graag meedenken over een afwijkende betalingsregeling.

Zelfs als alle leden aan hun verplichtingen hebben voldaan dan nog zullen wij het huidige seizoen met een negatief resultaat gaan afsluiten!!
Een aantal (financiële) zaken waarmee wij bezig zijn en hopen dat wij een deel van het te verwachten tekort kunnen verminderen:
a. Wij hebben een tegemoetkoming op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 aangevraagd;
b. Voor onze trainers hebben wij arbeidstijdverkorting aangevraagd (per heden nog geen toezegging ontvangen);
c. Wij hebben de Gemeente Amsterdam gevraagd de veldhuurverplichting tenminste op te schorten doch bij voorkeur door te halen (wij mogen de velden immers in het geheel niet gebruiken!!) doch ook daarvan hebben wij tot heden nog geen uitsluitsel ontvangen.

Toch ook nog een positief bericht vanuit de vereniging.
De Sportparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is al begonnen met het gereed maken van de velden voor het volgende seizoen. Zo is ons 1e veld voor de kantine inmiddels omgeploegd en zijn de doelen verwijderd. Dat is zeker een compliment waard! Als de beleidsmakers van de gemeente nou ook nog even de huur van de velden kwijtschelden…..

Voor nu rest mij niet anders dan de hoop uit te spreken dat u allen in goede gezondheid blijft!
Houdt afstand en let goed op jezelf en elkaar!
Ik hoop jullie allemaal weer snel te zien op de velden en in de kantine.

Met vriendelijke sportgroeten,
Kick Pullen (Voorzitter)